Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-12.1 Forarbeider og forskrifter

3-12.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 12. desember 2017 nr. 126: Prop. 1 LS (2017-2018) og Innst. 4 L (2017-2018)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 24 (1992–93) og Innst. O. nr. 32 (1992–93). Presisering av bestemmelsen om veldedige og allmennyttige organisasjoner
  • Ot.prp. nr. 1 (1999–2000) og Innst. O. nr. 12 (1999–2000). Avgiftsunntak også for omsetning av varer til betydelig overpris
  • Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) og Innst. O. nr. 27 (2002–2003). Unntaket utvides til å omfatte omsetning fra kommisjonær
  • Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) og Innst. O. nr. 10 (2004–2005). Omsetning av varer fra bruktbutikker med allmennyttig formål unntas
  • Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) og Innst. O. nr. 65 (2005–2006). Avgiftsunntak for interne transaksjoner mellom frivillige organisasjoner mv.

3-12.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 3-12-1 til § 3-12-8