3-12.4 § 3-12 annet ledd – Omsetning fra kommisjonær

Etter annet ledd omfatter unntakene i første ledd bokstav a og b også omsetning fra kommisjonær. Begrunnelsen er at merverdiavgiftssystemet så langt som mulig, bør være nøytralt i forhold til aktørene i markedet. Forskjellig avgiftsbehandling ved omsetning fra organisasjonene selv og når organisasjonene mv. benytter seg av kommisjonærer, kan føre til uheldige tilpasninger som man ønsket å unngå. Det vises til Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) og SKD 2/03. Dette innebærer at også kommisjonærers omsetning av varer av bagatellmessig verdi og varer til betydelig overpris på vegne av organisasjonene mv. er unntatt fra avgiftsplikt – forutsatt at vilkårene for unntakene for øvrig er oppfylt.