Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-13.1 Forarbeider og forskrifter

3-13.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres
  • Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) og Innst. O. nr. 65 (2005–2006) Unntak for interne transaksjoner i frivillige organisasjoner

3-13.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 3-13-1