3-13.3 § 3-13 annet ledd – Interne fellesoppgaver

Bestemmelsen unntar tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger til ledd innenfor samme organisasjon.

Det vises til tilsvarende unntak for interne fellesoppgaver i veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner i § 3-12. Vilkårene er sammenfallende, jf. forskriftens § 3-13-1. Tilsvarende tjenester må ikke ytes eksternt, ikke utføres av et rettssubjekt utenfor organisasjonen og vederlaget må være basert på hel eller delvis kostnadsdekning. Se også omtalen av § 3-12 fjerde ledd ovenfor i M-3-12.6.

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse av 24. september 2008 behandlet spørsmål om rekkevidden av unntaket. Spørsmålene gjaldt omsetning fra en administrativ enhet innenfor en organisasjon til andre ledd (selvstendige rettssubjekter) i organisasjonen og til et aksjeselskap. Skattedirektoratet kom til at omsetning til aksjeselskap faller utenfor unntaket for omsetning av tjenester til ledd innen organisasjonen. Dersom samme type tjenester også omsettes til ledd innenfor organisasjonen, vil også denne omsetning falle utenfor unntaket. Derimot kom direktoratet til at omsetning av andre typer tjenester innenfor organisasjonen kunne omfattes av unntaket (BFU 42/08).

Skattedirektoratet har i brev 23. juni 2011 til et revisjonsfirma uttalt at en ideell organisasjon (utdanningssenter organisert som forening) som ble opprettet av to ideelle organisasjoner for å utføre fellesoppgaver for dem (drifting m.v. av felles EDB-anlegg), ikke omfattes av unntaket for interne fellesoppgaver. Skattedirektoratet tok utgangspunkt i Finansdepartementet høringsbrev 7. desember 2005 hvor det ble påpekt at en særordning for frivillige organisasjoner bryter med merverdiavgiftslovgivningens prinsipp om konkurransenøytralitet, og at lovforslaget derfor var utformet for å oppfylle Stortingets intensjon med så små sidevirkninger som mulig. Sett i sammenheng med det generelle fortolkningsprinsipp om at merverdiavgiftslovens unntaksbestemmelser skal tolkes strengt, antok Skattedirektoratet at uttrykket «innenfor samme organisasjon» skulle tolkes restriktivt. Skattedirektoratet fant det ikke tvilsomt at alle de tre organisasjonene hadde som en viktig målsetting å tilby medlemmene faglig opplæring og etterutdanning. Et slikt sammenfall var imidlertid ikke tilstrekkelig til å anse de to ideelle organisasjoner som regionalt/lokalt ledd under foreningen som sentralt ledd. De tre organisasjonene fremstod som tre selvstendige organisasjoner uten slik organisatorisk og organisasjonsmessig tilknytning til hverandre som tilsa at man i realiteten stod overfor èn organisasjon. I den forbindelse ble det vist til at organisasjonene hadde ulike formål. Ut over det forhold at de ideelle organisasjoner i kraft av sine medlemskap besatte styreposisjoner i foreningen forelå det ingen tilknytning som tilsa at de ble omfattet av bestemmelsen.

I en upublisert bindende forhåndsuttalelse 25. november 2016 fra et skattekontor var det bl.a. spørsmål om en ideell organisasjons tjenester til enheter registrert i Enhetsregisteret under organisasjonsformen annen juridisk person, var omfattet av subjektkretsen i bestemmelsen. Skattekontoret kunne ikke slutte seg til innsenders syn om at enhetene kunne betegnes som foreninger. Det ble i den forbindelse vist til at vedtektene/instruksene til enhetene ikke var i tråd med foreningsrettslige prinsipper om at foreninger er selveiende.

Skattedirektoratet har i en uttalelse 21. april 2017 vurdert om omsetning av regnskaps- og administrative tjenester fra en profesjonsforening til en stiftelse for kollektiv syke- og pensjonsforsikring for den aktuelle profesjonen, falt inn under unntaket. Skattedirektoratet fant det lite naturlig å anse trygdeordningen, som var regulert gjennom egne vedtekter og finansiert ved tilskudd fra folketrygden, som et ledd innenfor profesjonforeningens organisasjon. At foreningen for den aktuelle profesjonen var sentral ved driften og hadde en sterk interesse i trygdeordningen endret ikke på dette. Det ble også lagt særlig vekt på at enhver som hadde rett til å utøve profesjonen, og som oppfylte nærmere vilkår om medlemskap i folketrygden var omfattet av trygdeordningen. Det var ikke et krav om medlemskap i profesjonsforeningen. Selv om 96,4% av alle utøvere av profesjonen var organisert i foreningen, var Skattedirektoratet ikke enig med foreningen i at spørsmålet om et subjekt skal anses som et ledd innenfor en organisasjon, alene kan bestemmes av graden av tilknytningen mellom subjektet og organisasjonen.