Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-18.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 43 (1982–83) og Innst. O. nr. 68 (1982–83). Omsetning av frimerker, sedler og mynter blir unntatt fra avgiftsplikt
  • Ot.prp. nr. 17 (1996–97) og Innst. O. nr. 54 (1996–97). Unntaket utvidet til også å gjelde for omsetning av frimerker, sedler og mynter i pakker beregnet for butikksalg