Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-19.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII 1968–69)
  • Ot.prp. nr. 17 (1996–97) og Innst. O. nr. 54 (1996–97). Vilkår om at tilsvarende varer ikke måtte omsettes i virksomheten ble opphevet