3-2.3 § 3-2 annet ledd – Omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

§ 3-2 ble endret med virkning fra 1. januar 2021, bl a. ved at bestemmelsen fikk et nytt annet ledd. Det er innført merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet i nytt annet ledd. Omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling er bare unntatt fra loven når inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet og finansieres helt eller delvis av det offentlige jf. første og annet punktum. Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet, var tidligere omfattet av unntaket for helsetjenester med hjemmel i § 3-2, selv om slike tjenester ble betalt fullt ut av pasientene selv. Denne type tjenester avgiftsbelegges fra 1. januar 2021 i samsvar med hovedprinsippet i merverdiavgiftsloven om avgiftsplikt på tjenester. Finansdepartementet uttaler i Prop. 1 LS (2020-2021) pkt. 9.3, at det ikke er noe som tilsier at denne type tjenester ikke skal avgiftsbelegges på lik linje med andre varer og tjenester. Forslaget innebærer at omsetning og formidling av slike tjenester blir avgiftspliktige med alminnelig sats. På tannhelseområdet, hvor det normalt ikke er offentlig finansiering for voksne (over 18 år), er det ikke oppstilt vilkår om offentlig finansiering for å omfattes av unntaket, jf. tredje punktum.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling skal forstås i tråd med den medisinske forståelsen av begrepet "kosmetisk", jf. Prop. 1 LS (2020-2021) pkt. 9.3. Inngrepet og behandlingen er kosmetisk når hensikten ved inngrepet er å endre et utseende eller en tilstand hos friske individer der utgangspunktet er innenfor et normalområde og ikke et resultat av en skade, sykdom eller medfødt misdannelse. Kosmetisk kirurgi anses for å være "helsehjelp" etter helsepersonelloven § 3 tredje ledd. Helsehjelp er her definert som "enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell".

Medisinsk begrunnet Ett og samme inngrep skal ikke deles inn i en andel medisinsk begrunnet og en andel kosmetisk begrunnet. Er inngrepet medisinsk begrunnet og finansieres helt eller delvis av det offentlige, er tjenesten fortsatt omfattet av unntaket for helsetjenester selv om inngrepet også har en kosmetisk effekt, det vil si innebærer en forandring av utseende. Ett og samme inngrep eller behandling kan hos én pasient anses som kosmetisk begrunnet, mens det hos en annen kan anses som medisinsk begrunnet.

Finansiert helt eller delvis av det offentlige Ved at unntaket for helsetjenester bare skal omfatte medisinsk begrunnede tilfeller som finansieres helt eller delvis av det offentlige, slipper de avgiftspliktige å ta stilling til om et inngrep eller en behandling er kosmetisk eller medisinsk begrunnet. Den offentlige helse- og omsorgstjenesten må vurdere dette uansett når det skal tas stilling til om inngrepet eller behandlingen skal finansieres. All kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling utført i private klinikker uten at det er tatt stilling til rett til behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven, vil dermed være avgiftspliktig. Helsetjenesten må ha besluttet at vedkommende har rett til helsehjelp for at det konkrete kosmetisk kirurgiske inngrepet eller den kosmetiske behandlingen er medisinsk begrunnet og dekkes av det offentlige helt eller delvis. Dersom inngrepet eller behandlingen helt eller delvis blir finansiert av det offentlige på grunn av retten til helsehjelp, vil det være omfattet av unntaket. Om inngrepet utføres i den offentlige helse- og omsorgstjenesten eller i private klinikker etter avtale med den offentlige helse- og omsorgstjenesten, er uten betydning for avgiftsplikten. Det samme gjelder inngrep som utføres av godkjent virksomhet etter forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisttjenester mot betaling fra staten. All kosmetisk behandling som ikke er helsehjelp og dermed kan uføres av andre enn helsepersonell, vil falle utenfor unntaket for helsetjenester. Dette gjelder ulike behandlingsformer som tidligere ble antatt omfattet av unntaket for helsetjenester i merverdiavgiftsloven ved dommen i Borgarting lagmannsrett, se kap. 3-2.2. Det gjelder også selv om slike behandlinger utføres av autorisert helsepersonell, og også tilfeller hvor den kosmetiske behandling bare kan utføres av autorisert helsepersonell, for eksempel injeksjoner av botulinumtoksin.

Tannhelsetjenester Tannhelsetjenesteområdet er særlig nevnt som unntatt i første ledd bokstav b. Det er vedtatt et tredje punktum i nytt annet ledd om at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling på dette området unntas fra loven når inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet, selv om det ikke er finansiert helt eller delvis av det offentlige. Unntaket fra avgiftsplikt vil bare omfatte kosmetiske inngrep eller kosmetisk behandling så langt den medisinske begrunnelsen rekker. Den avgiftspliktige må sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon på at det er foretatt en vurdering av om tjenesten er medisinsk begrunnet, til bruk ved en eventuell senere kontroll fra avgiftsmyndigheten. Departementet legger til grunn at det normalt vil være tilstrekkelig å dokumentere dette ved at diagnosen fremkommer av pasientjournalen.