3-22.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 13 (1971–72) og Innst. O. VII (1971–72). Avgiftsplikten utvidet til ethvert formål som faller utenfor merverdiavgiftslovens område
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001
  • Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) og Innst. O. nr. 94 (2006–2007) Avgiftsplikten begrenses til tjenester til bruk utenfor den samlede virksomhet