3-22.3 § 3-22 annet ledd – Særskilte formål og byggearbeider mv.

Etter annet ledd gjelder ikke unntaket for beregning av avgift ved uttak av tjenester til formål innenfor den samlede virksomhet, for tjenester som nevnt i § 3-23, og tjenester som består i oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg, herunder byggeledelse, byggeadministrasjon og annen administrasjon av slike arbeider. Slike tjenester skal alltid avgiftsberegnes dersom de tas ut til formål som er unntatt fra loven. Når det gjelder tjenester som nevnt i § 3-23, vil også uttak av disse til formål i virksomhet innenfor loven utløse avgiftsplikt. Avgiftsplikten ved uttak av de omtalte byggetjenester er begrunnet i at man ellers ville favorisere entreprenører som oppfører bygg i egen regi for salg eller utleie, i forhold til andre som må kjøpe tilsvarende byggetjenester til bruk for virksomhet med salg eller utleie. Reglene samsvarer med reglene for egenregibygg omfattet av § 3-26.

Enkeltsaker

Byggefirma.Et registrert byggefirma som tidligere kun hadde utført byggearbeider for andre, foresto utbygging av et boligfelt hvor tomteområdet hadde blitt overdratt fra kommunen til firmaet. Firmaet hadde påtatt seg byggherrefunksjonen ved utbyggingen og sto for finansieringen. Husene skulle selges av firmaet til kjøpere utpekt av kommunen. Firmaet ble ansett som selgere av tomter med tilhørende hus til kjøperne. Slik omsetning av fast eiendom faller utenfor merverdiavgiftslovens område og firmaet var pliktig til å beregne merverdiavgift ved uttak av varer og tjenester til bruk under disse byggearbeidene etter hovedregelen i tidligere lov § 14 første ledd. Slik virksomhet var ikke avgiftspliktig etter tidligere § 10 fjerde ledd, idet firmaet ikke utelukkende drev § 10 fjerde ledd-virksomhet. (Av 28/79 av 28. desember 1979 nr. 3). Skattedirektoratet legger til grunn at avgiftsplikt i dag vil følge av § 3-22 annet ledd.

Tomteutvikling.Et entreprenørselskap var registrert i merverdiavgiftsmanntallet (nå Merverdiavgiftsregisteret) som totalentreprenør, men drev i hovedsak oppføring av boliger i egen regi for salg. Virksomheten omfattet, foruten selve byggearbeidene, utviklingstjenester i form av reguleringsarbeid, prosjekteringsarbeid og tomtekjøp mv. med egne ansatte. Selskapet drev i tillegg slike utviklingstjenester også for andre. Skattedirektoratet uttalte at selskapet skulle beregne avgift fortløpende av sine tjenester med tomtekjøp, reguleringsarbeid og prosjekteringsarbeid mv. som utføres i egenregi. Dette er tjenester som omfattes av tidligere lov § 14 tredje ledd annet punktum, nå § 3-22 annet ledd, jf. § 3-26. Derimot forelå ingen avgiftsplikt for tjenester som gjaldt selve salget av de ferdige boligene. Salgstjenester omfattes ikke av oppregningen i bestemmelsene. (BFU 9/09).

Skatteklagenemnda har i sak A 01 NS 31/2020 bl. a. behandlet spørsmål knyttet til påslagsprosent for å kunne fastsette beregningsgrunnlaget for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 4-9 første ledd.

Sekretariatet viser til at det verken med grunnlag i lovtekst, forarbeider eller forvaltningspraksis kan utledes bestemte retningslinjer for hvordan man kommer frem til den alminelige omsetningsverdi for tilsvarende tjenester. Det vises til Ot.prp. nr.59 (2006-2007) pkt. 6.1.

Spørsmålet må derfor avgjøres med grunnlag i en konkret vurdering hvor et naturlig utgangspunkt er hvordan den avgiftspliktige prisfastsetter tilsvarende tjenester i fremmed regi-oppdrag. Dette synes også å være tilnærmingen i Gulating lagmannsretts dom, LG-2017-35169.