Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-23 § 3-23. Særlige formål

Det skal beregnes merverdiavgift når varer og tjenester fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten brukes i virksomheten til

  • kost til naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister

  • oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer

  • representasjon

  • gave og utdeling i reklameøyemed og dersom verdien ikke er bagatellmessig