Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-23.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot. prp. nr. 17 (1968-69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII
  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) og Innst. O. nr. 1 (2007–2008). Uttak til innleie av fast eiendom som skal dekke bolig- og velferdsbehov blir avgiftspliktig som en følge av innføring av avgiftsplikt på utleie av fritidseiendom