Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-24.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 13 (1971–72) og Innst. O. VII (1971–72). Campingtilhengere regnes som kjøretøy
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001
  • Ot.prp. nr. 1 (2001–2002), Ot.prp. nr. 21 (2001–2002) og Innst. O. nr. 3 (2001–2002). Tidligere uttaksbestemmelser i forbindelse med merverdiavgiftsreformen 2001 om bl.a. kjøreopplæring blir opphevet
  • Ot. prp. nr. 1 (2003–2004) og Innst. O. nr. 20 (2003–2004). Endringer som følge av at omsetning av persontransporttjenester mv. omfattes av merverdiavgiftsplikt fra 1. mars 2004
  • Ot. prp. nr. 68 (2003–2004) og Innst. O. nr. 98 (2003–2004). Varebiler klasse 1 likestilt med personkjøretøyer