3-28.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. XVIII (1969–70). Særreglene for offentlige institusjoner gjelder ikke for institusjoner som er organisert som aksjeselskap eller på annen måte organisert som eget rettssubjekt. Henvisning til lov 25. juni 1965 om visse statsbedrifter utgår
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71). Offentlige institusjoner som driver virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov, gitt fradragsrett for varer og tjenester som omsettes til andre. Hjemmel for å pålegge avgiftsplikt for offentlige institusjoners varefremstilling og tjenesteyting til eget bruk
  • Ot.prp. nr. 46 (1973–74) og Innst. O. nr. 36 (1973–74). Presisering av rekkevidden av avgiftsfritaket for offentlige institusjoner. Henvisningen til lov av 25. juni 1965 om statsbedrifter inntatt på nytt.
  • Ot.prp. nr. 32 (1990-1991) Om lov om statsforetak og Innst. O. nr. 67 (1990-1991). Ved tilleggslov av 30. august 1991 ble nevnte lovhenvisning erstattet med «statsforetak»