Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-29.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015-2016)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og Innst. O. XVII (1969–70)
  • Ot.prp. nr. 17 (1996–97) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og Innst. O. nr. 54 (1996–97)