3-3 § 3-3. Alternativ behandling (opph.)

§ 3-3 ble opphevet ved lov 21. desember 2020 nr. 168.

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

(1) Omsetning og formidling av alternativ behandling er unntatt fra loven dersom tjenestene ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven eller av utøvere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling etter lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 3.

(2) § 3-2 annet, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Bestemmelsen ble opphevet med virkning fra 1. januar 2021, i forbindelse med vedtakelse av nytt tredje ledd i § 3-2 om omsetning og formidling av alternativ behandling etter lov om alternativ behandling av sykdom mv. Omsetning og formidling av alle typer alternativ behandling ble fra dette tidspunkt i utgangspunktet avgiftspliktig. Se nærmere om unntak fra loven i M-3-2.4.