Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-30.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 10.12.2010 nr. 71: Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter 2011 og Innst. 4 L (2010–2011). Merverdiavgift og elektroniske tjenester. Endring i fjerde ledd. Ikrafttredelse 1. juli 2011
  • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)
  • Ot.prp. nr. 65 (1978–79) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og Innst. O. nr. 56 (1978–79)
  • Ot.prp. nr. 32 (1997–98) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001), særlig pkt. 8.2
  • Ot.prp. nr. 68 (2003–2004) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. pkt. 5.2