Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-31.1 Forarbeider og forskrifter

3-31.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 20.12.2016 nr. 116 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven): Prop.1 LS (2016–2017) Skatter, avgifter og toll 2017 og Innst. 4 L (2016–2017)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) ny skattebetalingslov. Ettergivelse etter mval. § 69 begrenses til særlige grunner knyttet til fastsettelsen

3-31.1.2 Forskrifter

  • Delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 3-31, § 6-36 og § 7-9 forskrift av 26. januar 2017 nr. 76