3-33.2 § 3-33 - Generelt

§ 3-33 trådte i kraft 10. juni 2022. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er inngått tilleggsavtale mellom Norge og USA den 16. april 2021- «Supplementary Defense Cooperation Agreement» (SDCA). Avtalen trådte i kraft 10. juni 2022. Etter SDCA artikkel XXVI nr. 1 annet punktum skal amerikanske kontraktører som utelukkende leverer varer og tjenester til den amerikanske styrken være fritatt for de registreringsplikter som i utgangspunktet følger av de norske merverdiavgiftsreglene. Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal i registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder, jf. § 2-1 første ledd. Registreringsplikten gjelder også næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet, jf. § 2-1 sjette ledd. Dette innebærer at en amerikansk kontraktør som har omsetning og uttak som er omfattet av loven og som overstiger beløpsgrensen, i utgangspunktet plikter å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Ved unntaksbestemmelsen § 3-33 gis departementet myndighet til å treffe enkeltvedtak om unntak fra loven om registreringsplikt ved omsetning av varer og tjenester fra utenlandske kontraktører til militære enheter fra USA.

Finansdepartementet har 24. november 2022 nr. 2019 delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet. I forskrift 13. desember 2022 nr. 2178 har Skattedirektoratet videredelegert sin kompetanse etter merverdiavgiftsloven § 3-33 til skattekontorene.