Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-4.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 24.06.2011 nr. 30: Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og Innst. 424 L (2010–2011)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres
  • Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) og Innst. O. nr. 3 (2001–2002). Unntaket for bl.a. sosiale tjenester utvides til å gjelde formidling av tjenestene