3-4.5 § 3-4 fjerde ledd – Drift av trygghetsalarmer

Bestemmelsen unntar tjenester som gjelder drift av trygghetsalarmer.

Bestemmelsen viderefører unntaket i tidligere lov § 5 b første ledd nr. 15. Med trygghetsalarm forstås den type alarm som benyttes innen helse- og omsorgssektoren. I trygghetsalarmmottaket, som kan opereres av det offentlige eller det private, befinner det seg profesjonelt helsepersonale som kan vurdere en nødssituasjon. Med begrepet trygghetsalarm menes følgelig ikke sikkerhets-/tyverialarm eller vakt- og vektertjenester på boliger, næringsbygg eller lignende.

Unntaket gjelder generelt for trygghetsalarmtjenester, dvs. det gjelder uavhengig av om det foreligger et kommunalt tildelingsvedtak, høy alder, særskilt behov eller lignende.

Med drift av trygghetsalarmer menes den virksomhet som foregår ved trygghetsalarmmottaket, for eksempel overvåking og utrykning. Salg av apparater og installasjon er avgiftspliktig. Unntaket er omtalt i F 20. august 2001.