Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-5.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres
  • Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) og Innst. O. nr. 3 (2001–2002). Unntaket for bl.a. undervisning utvides til å gjelde formidling av tjenestene
  • Ot.prp. nr. 21 (2001–2002) og Innst. O. nr. 3 (2001–2002). Kjøreopplæring unntas fra loven
  • Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) og Innst. O. Nr. 130 (2000–2001). Unntak for servering fra elev- og studentkantiner