Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-7.1 Forarbeider

  • Lov 21.06.2019 nr. 37: Prop 115 LS (2018-2019) og Innst. 391 S (2018-2019) Endringer i merverdiavgiftsloven. Endring som følge av endring av begrepsbruk i ny lov om opphavsrett til åndsverk mv.
  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres
  • Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) og Innst. O. nr. 130 (2000–2001). Unntak for omsetning og formidling av guidetjenester/omvisning.
  • Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) og Innst. O. nr. 3 (2001–2002). Billettformidling og tjenester som er en nødvendig og integrert del av en kunstnerisk fremføring unntas
  • Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) og Innst. O. nr. 10 (2004–2005). Det innføres merverdiavgift på omsetning og formidling av adgang til kinoforestillinger
  • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) og Innst. O. nr. 1 (2005–2006). Unntak for dansetilstelninger med levende musikk
  • Ot.prp. nr. 61 (2006–2007) og Innst. O. nr. 80 (2006–2007). Det innføres merverdiavgift på adgang til striptease
  • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) og Innst. O. nr. 1 (2008–2009). Unntak for adgang til datatreff og lignende arrangementer rettet mot ungdom