Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

4-11.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 18.12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016; Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten – særavgift for uregistrerte innførselsmerverdiavgift
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. XVIII (1969–70). Bestemmelse om omsetning av ufortollet vare opphevet som uaktuell under merverdiavgiftssystemet
  • Ot.prp. nr. 17 (1996–97) og Innst. O. nr. 54 (1996–97). Endringer som følge av innføring av avansesystemet ved omsetning av brukte varer mv.
  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven) og Innst. nr. 22 (2006–2007). Endringer som følge av ny tollov