4-11.6 § 4-11 femte ledd – Varen er forringet som følge av skade eller bedervelse

§ 4-11 femte ledd gir adgang til å sette ned beregningsgrunnlaget dersom varen er forringet som følge av skade eller bedervelse før varen er underlagt tollprosedyren overgang til fri disponering. Oppdages det først i ettertid at varen er skadet eller bedervet må det tas stilling til når skadene eller bedervelsen mest sannsynlig oppstod. Dersom det etter en alminnelig bevisvurdering er sannsynlighetsovervekt for at skaden oppstod før varen ble stilt til fri disponering kan beregningsgrunnlaget i slike tilfeller settes ned forholdsmessig etter verdiforringelsen som skaden eller bedervelsen har medført.