Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

4-12.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 65 (1978–79) og Innst. O. nr. 56 (1978–79). Hjemmel for avgiftsberegning av tjenester fra utlandet
  • Ot.prp. nr. 32 (1997–98) og Innst. O. nr. 17 (1997–98). Endring knyttet til utviklingen på det internasjonale telekommunikasjonsmarkedet
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt på tjenester aktualiserer spørsmålet om avgiftsberegning av tjenester fra utlandet
  • Ot.prp. nr. 68 (2003–2004) og Innst. O. nr. 98 (2003–2004). Avgiftsplikt på tjenester fra Svalbard og Jan Mayen
  • Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven) og Innst. nr. 22 (2006-2007). Endringer som følge av ny tollov.