Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

4-2.1 Forarbeider og forskrifter

4-2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 18 (1976–77) og Innst. O. nr. 34 (1976–77). Omkostninger ved avdragsbetaling skal ikke medtas i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift
  • Ot.prp. nr. 37 (2000–2001) og Innst. O. nr. 48 (2000–2001). Avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorkjøretøyer skal ikke medtas i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift

4-2.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 4-2-1 til 4-2-3