Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

4-3.1 Forarbeider og forskrifter

4-3.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 13 (1971–72) og Innst. O. VII (1971–72). Departementet får fullmakt til med bindende virkning å avgjøre hva som skal anses som alminnelig omsetningsverdi etter merverdiavgiftsloven

4-3.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 4-3-1 og 4-3-2