4-3.3 § 4-3 annet ledd – Forskriftshjemmel

§ 4-3 annet ledd inneholder en todelt forskriftshjemmel. Første punktum gir departementet adgang til å fastsette forskrift om begrenset beregningsgrunnlag ved såkalt leieforedling. Bestemmelsen er generell, men ble gitt for å regulere leieforedling av edelmetaller, jf. FMVA § 4-3-1 og omtale ovenfor.

Annet punktum gir departementet fullmakt til å bestemme hva som skal anses som alminnelig omsetningsverdi ved innbytte av motorkjøretøy, jf. FMVA § 4-3-2 og omtale ovenfor. Se for øvrig tilsvarende hjemler i § 4-4 ved interessefellesskap og § 4-9 ved uttak.