Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

4-5.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1996–97) og Innst. O. nr. 54 (1996–97). Nye særlige regler om lavere grunnlag for beregning av merverdiavgift (avansesystemet) ved omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter