4-5.5 Særlig om auksjon

Registrert auksjonsvirksomhet anses å omsette varer innkjøpt for videresalg i relasjon til avansesystemet, jf. paragrafens første ledd første punktum. De som driver registrert auksjonsvirksomhet kan således benytte avansen som avgiftsgrunnlag dersom de øvrige vilkår er til stede.

Det er selgersalæret og kjøpersalæret som utgjør avgiftsgrunnlaget, jf. Ot.prp. nr. 17 (1996–97) avsnitt 7.5. Andre avgifter i forbindelse med auksjonssalget skal derfor ikke med i avgiftsgrunnlaget.

En forutsetning for å kunne benytte avansesystemet er at salget skjer på oppdrag fra privatpersoner og virksomheter uten fradragsrett.

Eksempel:

En antikk vase selges for en privatperson på en auksjon. Vasen oppnår en tilslagspris på kr 100 000. Auksjonarius skal ha 10 % salær av både kjøper og selger.

Kjøper:

Tilslagspris

kr

100 000

Salær 10 %

kr

10 000

MVA av salæret

kr

2 500

Kjøper betaler i alt

kr

112 500

Selger:

Tilslagspris

kr

100 000

Salær 10 %

kr

10 000

MVA av salæret

kr

2 500

Selger får utbetalt

kr

87 500

Auksjonarius innbetaler merverdiavgift med kr 5 000.

Avgiftsbeløpet ved bruk av avansesystemet må ikke fremgå av fakturaen til kjøper eller av avregningsbilaget til selger. Det oppkreves således kun et beløp på 2 500 kroner fra både kjøper og selger.

Det er opp til partene (selger, auksjonarius og kjøper) å avtale om avansesystemet skal benyttes, eller om varen skal selges etter de alminnelige regler. Denne beslutningen kan derfor treffes på selve auksjonsdagen.