4-9.3 § 4-9 annet ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet adgang til å fastsette forskrifter om hva som menes med alminnelig omsetningsverdi ved uttak av varer og tjenester. Hjemmelen er benyttet til å gi FMVA § 4-9-1 til § 4-9-4. Se omtalen ovenfor i M-4-9.2.

Tilsvarende forskriftshjemler er gitt i § 4-3 annet ledd annet punktum ved innbytte av motorkjøretøy og § 4-4 annet ledd ved omsetning av motorkjøretøy der det foreligger interessefellesskap.