5-1.3 § 5-1 første ledd – Alminnelig sats

Plikten til å svare merverdiavgift er betinget av at Stortinget treffer beslutning om dette i det årlige stortingsvedtaket om merverdiavgift. Mval. § 5-1 første ledd presiserer hovedregelen i stortingsvedtaket om at merverdiavgift skal beregnes med alminnelig sats, med mindre omsetningen eller uttaket er fritatt for merverdiavgift eller det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen. Fritakene for merverdiavgift finnes i merverdiavgiftsloven kapittel 6, mens reglene om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel står i kapittel 7.

Avgiftssats 25 %  Siden 1. januar 2005 har den alminnelige satsen vært 25 %. For en historisk oversikt over den alminnelige satsen, se M-1-1.3 med videre henvisninger.