Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5-11.2 Generelt om § 5-11

Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer (inngangsbilletter). Det samme gjelder ved utleie av lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter mv.

Merverdiavgiftssatsen var opprinnelig 8 %. Med virkning fra 1. januar 2016 ble satsen økt til 10 % og med virkning fra 1. januar 2018 til 12 %. For den siste satsøkningen vises til Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018 avsnitt 8.2 og Stortingets vedtak 12. desember 2017 nr. 2189.

For nærmere omtale av bakgrunnen for avgiftsplikten vises til NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet og Prop. 119 LS (2009–2010) kapittel 7. Avgiftsplikten og området for den er også omtalt i SKD 6/10 og i Skattedirektoratets brev datert 21. juni 2010 til arrangører av idrettsstevner mv.

Profesjonelle aktørerDen reduserte satsen for inngangsbilletter til idrettsarrangementer og for utleie av lokaler i idrettsanlegg gjelder kun for arrangører med en omsetning som overstiger 3 millioner kroner i en periode på tolv måneder og for de to øverste divisjonene i fotball og ishockey for menn, dvs. de mer profesjonelle aktørene med stor publikumstilstrømning og store billettinntekter, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 annet ledd.

Beløpsgrensen er satt såpass høyt for å skjerme den frivillige delen av idretten (idrettslag mv.), se nærmer omtale i kap. 2-1.7. Dette innebærer at idrettslag mv. med mindre omsetning ikke skal beregne merverdiavgift ved salg av billetter til idrettsarrangementer eller av leievederlag for utleie av lokaler i idrettsanlegg. Avgiftsplikten for lokalutleien følger av § 3-11 annet ledd bokstav l, se kap. 3-11.3.12. Denne avgiftsplikten for utleie av lokaler gjelder også bare de profesjonelle aktørene.

Omsetning av tjenester i form av adgang til enkeltstående idrettsarrangementer er unntatt fra merverdiavgiftsplikten, jf. merverdiavgiftsloven § 3-8 første ledd. Når det gjelder dette unntaket samt hva som skal anses som idrettsarrangementer, se nærmere omtale i kap. 3-8.

Unntaket for medlemskontingenter i merverdiavgiftsloven § 3-13 første ledd omfatter ikke rett til å overvære idrettsarrangementer. Departementet uttaler i proposisjonen at avgiftsplikten vil få et snevert virkeområde i det den kun vil gjelde de mest kommersielle aktørene som er registreringspliktige for idrettsarrangementer. Se kap. 3-13.2.