5-11.4 Formidling

Det skal også beregnes merverdiavgift med redusert sats på 12 % ved formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. Avgiftsplikten med redusert sats omfatter også formidling av billetter til idrettsarrangementer i regi av ikke-avgiftspliktige aktører.

Formidling av rett til å bruke lokaler i idrettsanlegg til konferanser, møter mv., er også omfattet av den reduserte satsen på 12 %. Bruk av den reduserte satsen på dette området er imidlertid betinget av at formidlingen skjer for aktører som er registreringspliktige for omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. Formidling av rett til å benytte lokaler for andre aktører, skal følge hovedregelen og ilegges den alminnelige satsen på 25 %. Det vises imidlertid til merverdiavgiftsloven § 5-5 fjerde ledd om formidling av romutleie i hotellvirksomhet mv. der satsen er 12 %.

Formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangementer som finner sted i utlandet er fritatt for merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 6-29 annet ledd bokstav f.