Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5-2.1 Forarbeider og forskrifter

5-2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Budsjett-innst. S. I (2000–2001) pkt. 3.1.2.1.1 og Budsjett-innst. S. nr. 1 (2000–2001) pkt. 3.2.5 og 3.2.7. Redusert sats på omsetning av næringsmidler

5-2.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 5-2-1 til 5-2-5