5-3.2 Generelt om § 5-3

Tjenester som gjelder omsetning, uttak og formidling av persontransport er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§ 3-1 og 3-22, men med redusert merverdiavgiftssats på 12 %. På grunn av koronapandemien i 2020 var merverdiavgiftssatsen på 12 % midlertidig redusert til 6 % i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er satsen igjen 12 %.

Avgiftsplikt for persontransporttjenester ble innført fra 1. mars 2004, opprinnelig med 6 %. Bakgrunnen for å gjøre persontransport avgiftspliktig, var først og fremst problemer knyttet til at persontransportvirksomheter ikke hadde rett til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift. Den manglende fradragsretten medførte skjult merverdiavgift (avgiftskumulasjon), økt motivasjon for egenproduksjon av enkelte tjenester og uheldige tilpasninger til avgiftsreglene. Videre var det administrative problemer knyttet til fordelingen av inngående merverdiavgift i virksomheter som i tillegg til omsetning av persontransporttjenester hadde annen omsetning innenfor loven, f.eks. varetransporttjenester. Ved å innføre en redusert merverdiavgiftssats ble det også lagt til rette for at billettprisene forble uendret eller noe redusert.

Den reduserte satsen for persontransporttjenester har vært endret flere ganger. Fra 1. januar 2018 er avgiftssatsen 12 %.

Persontransport utenfor eller til/fra merverdiavgiftsområdet  Persontransporttjenester som utføres i utlandet anses ikke å være omsatt i merverdiavgiftsområdet, og er følgelig avgiftsfrie. Persontransporttjenester som utføres i merverdiavgiftsområdet i forbindelse med transport direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet, er på nærmere vilkår fritatt for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 6-28 første ledd.

Om registrerings- og avgiftsplikt for utenlandske næringsdrivende som i eget navn omsetter persontransporttjenester som utføres i merverdiavgiftsområdet, se M-5-3.4 og M-6-28.