5-4.4 § 5-4 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan fastsette bestemmelser i forskrift om hva som menes med kjøretøy i denne paragrafen. Forskriftshjemmelen er pr. i dag ikke blitt benyttet.

Om definisjonen av uttrykket «personkjøretøy» i merverdiavgiftsloven, vises for øvrig til FMVA § 1-3-1.