Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5-5.1 Forarbeider og forskrifter

5-5.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006), Ot.prp. nr. 26 (2005–2006) og Innst. O. nr. 1 (2005–2006). Avgiftsplikt på romutleie i hotellvirksomhet mv.
  • Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) og Innst. O. nr. 65 (2005–2006). Avgiftsplikten på romutleie i hotellvirksomhet mv. avklares nærmere. Avgiftsplikt på utleie av fritidseiendom i tilknytning til slik virksomhet
  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) og Innst. O. nr. 1 (2007–2008). Avgiftsplikt på næringsmessig utleie av fritidseiendom

5-5.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 5-5-1 og 5-5-2