Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5-6.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) og Innst. O. nr. 10 (2004–2005). Avgiftsplikt for omsetning og formidling av rett til å overvære kinoforestillinger, kinematografers omsetning av kataloger, programmer mv. samt omsetning og utleie av retten til annen kinematografisk film enn reklamefilm