Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5-7.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 20.12.2019 nr. 98: Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020 og Innst. 4 L (2019–2020). Omlegging av NRK-finansiering. I kraft 1. januar 2020
  • Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) og Innst. O. nr. 27 (2002–2003). Unntaket for NRK-lisensen i § 5 første ledd nr. 1 bokstav e oppheves med virkning fra 1. januar 2003 og redusert sats på lisensen innføres