5-7.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) og Innst. O. nr. 27 (2002–2003). Unntaket for NRK-lisensen i § 5 første ledd nr. 1 bokstav e oppheves med virkning fra 1. januar 2003 og redusert sats på lisensen innføres