Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5-8.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 21.06.2013 nr. 75: Prop. 93 L (2012–2013) Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) og Innst. 417 L (2012–2013). I kraft 1. januar 2014
  • Lov 19.12.2014 nr. 84: Prop. 1 LS (2014–2015) Skatter, avgifter og toll 2015 og Innst. 4 L (2014–2015). Oppretting og presisering av lovtekst. I overskriften ble innledningen «Førstehåndsomsetning av» fjernet som overflødig. I første punktum ble det ene ordet «av», som ved en inkurie stod to ganger, slettet. Lovendringen trådte i kraft straks
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • St.prp. nr. 1 (1969–70)