Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5-9.1 Forarbeider

  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)
  • Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1569: Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll og Innst. 3 S (2015-2016)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres