5-9.3 Avgrensning av området for den reduserte satsen

Inngangsbilletten  Omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier er omfattet av den reduserte satsen.

I de tilfeller den ordinære inngangsbilletten inkluderer eksempelvis undervisning, omvisning eller andre tilbud som må anses som en naturlig del av museet eller galleriets tilbud, vil dette også omfattes av den reduserte merverdiavgiftssatsen. Tas det derimot særskilt vederlag for slike andre tjenester, vil avgiftsplikten bero på en konkret vurdering ut fra den generelle avgiftsplikten og eventuelle unntak.

Formidling  Formidling av billetter til utstillinger i museer og gallerier er også omfattet av den reduserte satsen på 12 %. Formidling av inngangsbilletter til museer og gallerier i utlandet er fritatt for merverdiavgift, jf. § 6-29 annet ledd bokstav d.

Unntatt omsetning  Museer eller gallerier som mot betaling tilbyr for eksempel konserter, teaterforestillinger, undervisningstjenester eller utleie av lokaler, omsetter tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. §§ 3-5, 3-7 og 3-11.

Omsetning av programmer, suvenirer og lignende vil i utgangspunktet heller ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal ilegges en sats på 25 %. Omsetningen kan imidlertid være omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav a som gjelder omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av varer av bagatellmessig verdi (100 kroner eller mindre), se M-3-12.3.

Alminnelig sats  Annen avgiftspliktig virksomhet som drives av museet eller galleriet, for eksempel butikkvirksomhet, servering og garderobebetjening, vil ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal avgiftsberegnes med den alminnelige satsen på 25 %. Også oppdrag med vurdering og taksering av gjenstander og kunstverk skal ilegges 25 %. Ved omsetning av mat- og drikkevarer for eksempel fra kiosk, gjelder en redusert sats på 15 %.