6-1.3 Enkeltsaker

Annonseavis  Publikasjonen «Annonse-Avisen» ble utelukkende finansiert ved annonseinntekter. Den ble utdelt gratis en gang i uken til husstandene i Bergensområdet. Innholdsmessig besto publikasjonen hovedsakelig av annonser av ulike slag samt noe redaksjonelt stoff. Utgiver anførte at publikasjonen kunne sies å være en alminnelig nyhetsavis etter sitt innhold. Publikasjonen ble ikke ansett som avis (eller tidsskrift) etter merverdiavgiftsloven. (Av 7/90 av 16. januar 1990 nr. 1.1.1)

En tilsvarende avgjørelse er inntatt i Av 6/97 av 16. juni 1997 nr. 4.2 vedrørende publikasjonen «Karmsund», hvor det ble lagt avgjørende vekt på at publikasjonen for en altoverveiende del av opplaget utdeles gratis og at finansieringen skjer gjennom annonseinntekter.

Søndagsavis  En søndagsavis («Søndag-Søndag») ble utdelt gratis til innbyggerne i Tønsberg og Drammen. Publikasjonen inneholdt en del artikkelstoff samt reklame, med noe overvekt av reklame. Også denne publikasjonen ble ansett som driftsmiddel i reklamevirksomheten, dvs. ikke avis eller tidsskrift (Av 7/90 av 16. januar 1990 nr. 1.1.2.). Publikasjonen endret senere karakter og ble da ansett som en avgiftsfri avis. (Av 13/96 av 20. desember 1996 nr. 3.1.1)

Bygdeavis  Bygdeavisen «Totningen» ble delt ut gratis én gang i måneden til alle husstander i kommunene Vestre og Østre Toten og finansiert gjennom annonser fra næringslivet. Utgiveren anførte at stoffet først og fremst var ment å gi orientering om det som skjedde i bygda. Publikasjonen inneholdt hovedsakelig annonser samt noe redaksjonelt stoff. Også denne publikasjonen ble ansett som driftsmiddel i reklamevirksomhet, dvs. ikke avis eller tidsskrift. (Av 7/90 av 16. januar 1990 nr. 1.1.3.)

Spill og sport  Publikasjonene «Fotball-avisa» og «V6-guiden» ble ikke ansett som aviser i relasjon til merverdiavgiftsloven. Etter en helhetsvurdering hadde disse publikasjonene etter sitt opplegg og innhold ikke samme karakter som Norske Avisers Landsforbunds medlemsaviser, jf. definisjonen i M-6-1.2 ovenfor. Det vises til Av 13/85 av 26. august 1985 nr. 1.1 samt Av 6/97 av 16. juni 1997 nr. 3.1 vedrørende publikasjonen «Tips».

«Lydavis»  En «lydavis» som er beregnet for lesehemmede, ble utgitt på kassett. Slike «lydaviser» kommer ikke inn under avgiftsfritaket for aviser. (Av 32/81 av 16. desember 1981 nr. 1.2)

Trykkerileveranser  Levering av ferdigtrykte aviser fra trykkeri til avisutgiver kommer inn under avgiftsfritaket for aviser. (Av 19/82 av 8. juli 1982)

Jubileumsnummer  En avis’ jubileumsnummer følger med som bilag til et av avisens ordinære nummer. Det blir ikke tatt noe særskilt vederlag for bilaget. Bilag  Jubileumsnummeret er å anse som en del av den avgiftsfrie avisen. Det vises også til Av 13/96 av 20. desember 1996 nr. 5.4 (Messeavis). Videre uttalte Skattedirektoratet 27. juni 2001 til et fylkesskattekontor at. Et fast lørdagsbilag til en avis er å anse som en integrert del av avisen. Det legges her vekt på at bilaget ikke omsettes til andre enn kjøperne av avisen på lørdager.