6-10.1 Forarbeider og forskrifter

6-10.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. nr. XVIII (1969–70). Utvidelse av fritaket til å gjelde alle virksomheter med omsetning av varer og tjenester ifm. reparasjon, vedlikehold eller ombygging av skip eller fly som omfattes av fritaket. Fritaket utvidet til også å omfatte driftsutstyr og ytelser av tjenester fra bergings- eller redningsfartøy til skip, luftfartøy eller plattformer. Ny forskriftshjemmel
  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) og Innst. O. nr. 51 (1972–73). Fritaket for luftfartøy avgrenset til «yrkesmessig luftfartsvirksomhet», jf. også tilsvarende endring vedrørende utleie. Fritak for oljeboringsplattformer. Ny forskriftshjemmel
  • Ot.prp. nr. 48 (1977–78) og Innst. O. nr. 49 (1977–78). Avgiftsfritak ved nybygging av skip, luftfartøy og plattformer som omfattes av fritaket. Omtale av Finansdepartementets dispensasjonspraksis etter tidligere lov § 70

6-10.1.2 Forskrifter