6-11.2 Generelt

Første ledd første punktum fritar fra avgiftsplikt omsetning og utleie av oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet. Annet punktum fritar for merverdiavgift også driftsutstyr som leveres sammen med slike plattformer.

Annet ledd første punktum fritar fra avgiftsplikt tjenester i siste omsetningsledd i forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av plattformer som nevnt i første ledd eller driftsutstyr for slike plattformer. Etter annet punktum er også varer som leveres i forbindelse med slike tjenester omfattet av fritaket.

Tredje ledd fritar fra avgiftsplikt tjenester fra fartøy i form av berging av plattformer som nevnt i første ledd. Fritaket gjelder ved bergingstjenester fra alle typer fartøyer, ikke bare rednings- og bergingsfartøyer.

Fjerde ledd gir avgiftsfritak for omsetning i siste omsetningsledd av varer og tjenester til bruk i forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av rørledninger mellom havområder utenfor merverdiavgiftsområdet og land og gir i annet punktum departementet hjemmel til å la fritaket også omfatte tilhørende landanlegg. Det er presisert i lovteksten at det er et vilkår for at landanlegget skal kunne fritas, at det er til direkte bruk i forbindelse med gjennomstrømming av gass. Dette er i tråd med forarbeidene til bestemmelsen og forvaltningspraksis.

I tidligere lov § 17 var fritakene for fartøy, luftfartøy og plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet behandlet under ett.

I ny lov er derimot fritakene for fartøy, luftfartøy og plattformer splittet opp og fordelt på tre paragrafer; §§ 6-9 til 6-11. Merverdiavgiftshåndboken følger lovens systematikk og behandler de tre grupper fritak hver for seg i kap. 6-9 til 6-11.

M-6-9som direkte kun gjelder fartøyer, vil pga. fritakenes tidligere felles rettslige forankring, kunne inneholde informasjon av betydning også for tolkningen av de korresponderende fritak for luftfartøyer og plattformer.

FMVA § 6-11-1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved bygging mv. av plattformer. Denne gir forskriftens § 6-9-3 vedrørende fartøy tilsvarende anvendelse for fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-11 annet ledd.