6-14.3 Vilkår

Som hovedregel må det kunne stilles som vilkår for avgiftsfritak etter § 6-14 at den nye eier

  • Lokaler  overtar den tidligere eiers lokale
  • Varebeholdning  overtar varebeholdning
  • Driftsmidler/inventar  overtar driftsmidler/inventar
  • Samme bransje  fortsetter virksomhet i samme bransje og
  • En viss tid  over en viss tid

Utestående fordringer  Ofte vil den nye eier også overta utestående fordringer og gjeld til leverandører. Gjeld til leverandør  en kan ikke stilles som vilkår for avgiftsfritak.

Avgiftsfritaket er avhengig av to primære betingelser. For det første må virksomheten eller en del av denne overdras. Og for det andre må virksomheten fortsette i det store og hele som tidligere på den nye eiers hånd.. Unntaksvis er sistnevnte betingelse blitt fraveket, f.eks. i et tilfelle der selger (A) overdro sin virksomhet til et dansk firma (B), som samme dag solgte virksomheten videre til et norsk datterselskap (C) allikevel funnet at vilkårene for avgiftsfritak var oppfylt. Både driftsmidler, varebeholdning, leiekontrakter, lokaler og de ansatte ble overtatt av det norske datterselskapet (C). Når det gjelder kravet om fortsatt drift, vil det vanligvis være slik at den som kjøper en virksomhet selv driver den videre, men etter en helhetsvurdering fant man i et konkret tilfelle at det forelå avgiftsfri overdragelse. Det ble lagt avgjørende vekt på at virksomheten fortsatte som før uten opphold i driften, samt at det på salgstidspunktet var på det rene at virksomheten umiddelbart skulle overdras videre til datterselskapet for fortsatt drift.