Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-14.3 Vilkår

Som hovedregel må det kunne stilles som vilkår for avgiftsfritak etter § 6-14 at den nye eier

  • Lokalerovertar den tidligere eiers lokale
  • Varebeholdningovertar varebeholdning
  • Driftsmidler/inventarovertar driftsmidler/inventar
  • Samme bransjefortsetter virksomhet i samme bransje og
  • En viss tidover en viss tid

Utestående fordringer Ofte vil den nye eier også overta utestående fordringer og gjeld til leverandører, Gjeld til leverandørermen dette kan ikke stilles som vilkår for avgiftsfritak.

Avgiftsfritaket er avhengig av to primære betingelser. For det første må virksomheten eller en del av denne overdras. Og for det andre må virksomheten fortsette i det store og hele som tidligere på den nye eiers hånd (Av 11/80 av 4. juli 1980). Unntaksvis er sistnevnte betingelse blitt fraveket. Således har Skattedirektoratet i brev av 19. mai 2000 til et advokatfirma som gjaldt et tilfelle der selger (A) overdro sin virksomhet til et dansk firma (B), som samme dag solgte virksomheten videre til et norsk datterselskap (C) allikevel funnet at vilkårene for avgiftsfritak var oppfylt. Både driftsmidler, varebeholdning, leiekontrakter, lokaler og de ansatte ble overtatt av det norske datterselskapet (C). Når det gjelder kravet om fortsatt drift, vil det vanligvis være slik at den som kjøper en virksomhet selv driver den videre, men etter en helhetsvurdering fant Skattedirektoratet i dette konkrete tilfellet at det forelå avgiftsfri overdragelse. Det ble lagt avgjørende vekt på at virksomheten fortsatte som før uten opphold i driften, samt at det på salgstidspunktet var på det rene at virksomheten umiddelbart skulle overdras videre til datterselskapet for fortsatt drift.

Det vises også til KMVA 1082 (omtalt nedenfor) og Av 13/88 av 27. juli 1988 nr. 6.