Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-19.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 17.06.2016 nr. 43 om endringar i merverdiavgiftsloven: Prop. 121 LS (2015–2016), Innst.385 L (2015–2016). Nytt annet ledd om fritak for merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt til veldedige formål. Endringen trådte i kraft 1. juli 2016.
  • Ot.prp. nr. 24 (1991–92) og Innst. O. nr. 32 (1991–92). Fritak for merverdiavgift ved uttak av tjenester til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
  • Ot.prp. nr. 59 (2006-07). Endring i tidligere lov § 14 fjerde ledd nr. 4. Nytt annet punktum hvoretter fritaket til veldedige formål utvides