6-20.2 Uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer

Merverdiavgiftsloven § 6-20 første ledd fastsetter at det ikke skal betales merverdiavgift ved uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, til bruk privat eller til formål innenfor rammen av disse næringene.

Uttrykket «til privat bruk og til formål innen rammen av disse næringene» omfatter uttak til eieren og hans husstand samt kost og naturalavlønning til ansatte (forutsatt at uttak ikke medfører avkortning i lønn). Tilsvarende gjelder uttak av varer til oppfyllelse av forpaktningskontrakter såfremt dette er avtalt på forhånd og ikke medfører avkortning i forpaktningsavgift.

Uttak til oppfyllelse av kårkontrakter vil komme inn under fritaket.

Dersom eieren også driver annen type virksomhet utenom primærnæringene, vil uttak til ansatte i disse andre næringene måtte avgiftsberegnes. Det samme gjelder uttak av produkter til bruk i næring utenfor avgiftsområdet. Uttak av produkter til gaver vil være avgiftspliktige såfremt de går ut over det som er vanlig fra privat husholdning.

Av FMVA § 6-20-1 første ledd følger at merverdiavgiftsloven § 6-20 første ledd gjelder avgiftssubjekter som skal levere skattemelding én gang i året etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 første ledd.

Av bestemmelsen følger at det ikke skal betales avgift ved uttak av produkter fra eget jordbruk mv. Med produkter forstås her uforedlede produkter.

Forskriftens § 6-20-2 angir vilkårene for fritak ved uttak av virke fra egen skog mv.

Forskriftens § 6-20-3 stiller krav til salgsdokumentets innhold ved leveranser av skurtømmer til sagbruk mens § 6-20-4 har bestemmelser om uttak til sameie- eller fellestiltak.

Forskriftens § 6-20-5 gir fritak for uttak av varer og tjenester til bruk for oppføring eller vedlikehold av seter- og skogshusvær i jord- og skogbruk eller gjeterhytte i reindriftsnæringen. Fritaket er betinget av at bygget er avskrivbart driftsmiddel etter skatteloven.

Uforedlet virkeIfølge FMVA § 6-20-1 annet ledd gjelder avgiftsunntaket i første ledd tilsvarende for næringsdrivende i jordbruk og skogbruk for uttak av uforedlet virke fra allmenning innen rammen av allmenningsretten. Når det spesielt gjelder uttak av foredlet virke, er dette omtalt nedenfor i kap. 6-20.3.

Fullmakten i annet ledd annet punktum til å gi forskrift om fritak for avgiftsberegning ved uttak av varer og tjenester til bruk for oppføring eller vedlikehold av fast eiendom i tilknytning til primærnæringene, åpner for å kunne gi fritak som tidligere var gitt gjennom forvaltningspraksis. Forskriftshjemmelen er tenkt benyttet dersom det med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 8-3 tredje ledd første punktum blir gitt fradragsrett for anskaffelser som gjelder oppføring og vedlikehold av slike bygninger. Slike bestemmelser er gitt i FMVA § 6-20-5 vedrørende seter- og skogshusvær og gjeterhytter.

Enkeltsaker

GaveIfølge merverdiavgiftsloven § 3-23 bokstav d skal det svares merverdiavgift når varer fra en virksomhet tas ut til gave. En jordbruker som gir bort hele eller mesteparten av buskapen f.eks. som arveforskudd til barna, må beregne merverdiavgift iht. nevnte bestemmelse. Fritaket i § 6-20 vil ikke ha noen betydning i dette tilfellet (U 2/72 av 2. februar 1972 nr. 3).

LeieslaktI R 29 av 6. august 1973 har Skattedirektoratet gitt en utførlig redegjørelse for avgiftsforholdene ved leieslakt samt retur og foredling av slakt.

FellesjordbrukTre jordbrukere hadde gått sammen i et andelslag med begrenset ansvar med formål å drive sine eiendommer i fellesskap. I et fellesskap av denne type, med begrenset ansvar, kan det ikke bli avgiftsfrie uttak til privat bruk for andelshaverne etter § 6-20. Det er imidlertid antatt at fellesforetaket avgiftsfritt vil kunne utta egne produkter til naturalavlønning etter fast kontrakt til de ansatte (U 5/75 av 1. september 1975 nr. 5). Spørsmålet er også omtalt i Skattedirektoratets brev av 28. august 2000 til et fylkesskattekontor vedrørende uttak av fisk.

Slåttonn o.l.Levering av gårdsprodukter som godtgjørelse til naboer og andre for hjelp i slåttonn o.l. må etter merverdiavgiftsloven betraktes som vanlig varesalg fra vedkommende gårdsbruk (U 1/76 av 12. juli 1976 nr. 6).

Utleie av fiskerettSelvstendig virksomhet med utleie av fiskerett kommer ikke inn under § 6-20. Det foreligger derfor ikke rett til avgiftsfrie uttak ved privat utnyttelse av slik fiskerett (U 3/76 av 9. august 1976 nr. 3).

Fôr til travhesterDet var reist spørsmål om avgiftsplikt for uttak av fôr til travhester tilhørende registrert jordbruker, hvor hesten utelukkende ble brukt i hobbytravsport. Det ble lagt til grunn at uttaket skjedde «til bruk privat» og følgelig var unntatt fra avgiftsplikt (U 1/74 av 25. mars 1974 nr. 5).