6-20.2 Uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer

Merverdiavgiftsloven § 6-20 første ledd fastsetter at det ikke skal betales merverdiavgift ved uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, til bruk privat eller til formål innenfor rammen av disse næringene.

Uttrykket «til privat bruk og til formål innen rammen av disse næringene» omfatter uttak til eieren og hans husstand samt kost og naturalavlønning til ansatte (forutsatt at uttak ikke medfører avkortning i lønn). Tilsvarende gjelder uttak av varer til oppfyllelse av forpaktningskontrakter hvis dette er avtalt på forhånd og ikke medfører avkortning i forpaktningsavgift.

Uttak til oppfyllelse av kårkontrakter kommer inn under fritaket.

Dersom eieren også driver annen type virksomhet utenom primærnæringene, skal uttak til ansatte i de andre næringene avgiftsberegnes. Det samme gjelder uttak av produkter til bruk i næring utenfor avgiftsområdet. Uttak av produkter til gaver er avgiftspliktige hvis de går ut over det som er vanlig fra privat husholdning.

Av FMVA § 6-20-1 første ledd følger at merverdiavgiftsloven § 6-20 første ledd gjelder avgiftssubjekter som skal levere skattemelding én gang i året etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 første ledd.

Av bestemmelsen følger at det ikke skal betales avgift ved uttak av produkter fra eget jordbruk mv. Med produkter forstås her uforedlede produkter.

Forskriftens § 6-20-2 angir vilkårene for fritak ved uttak av virke fra egen skog mv.

Forskriftens § 6-20-3 stiller krav til salgsdokumentets innhold ved leveranser av skurtømmer til sagbruk mens § 6-20-4 har bestemmelser om uttak til sameie- eller fellestiltak.

Forskriftens § 6-20-5 gir fritak for uttak av varer og tjenester til bruk for oppføring eller vedlikehold av seter- og skogshusvær i jord- og skogbruk eller gjeterhytte i reindriftsnæringen. Fritaket er betinget av at bygget er avskrivbart driftsmiddel etter skatteloven.

Uforedlet virke  Ifølge FMVA § 6-20-1 annet ledd gjelder avgiftsfritaket i første ledd tilsvarende for næringsdrivende i jordbruk og skogbruk for uttak av uforedlet virke fra allmenning innen rammen av allmenningsretten.

Fullmakten i annet ledd annet punktum til å gi forskrift om fritak for avgiftsberegning ved uttak av varer og tjenester til bruk for oppføring eller vedlikehold av fast eiendom i tilknytning til primærnæringene, åpner for å kunne gi fritak som tidligere var gitt gjennom forvaltningspraksis. Forskriftshjemmelen er tenkt benyttet dersom det med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 8-3 tredje ledd første punktum blir gitt fradragsrett for anskaffelser som gjelder oppføring og vedlikehold av slike bygninger. Slike bestemmelser er gitt i FMVA § 6-20-5 vedrørende seter- og skogshusvær og gjeterhytter.

Enkeltsaker

Gave  Ifølge merverdiavgiftsloven § 3-23 bokstav d skal det svares merverdiavgift når varer fra en virksomhet tas ut til gave. En jordbruker som gir bort hele eller mesteparten av buskapen, f.eks. som arveforskudd til barna, må beregne merverdiavgift iht. nevnte bestemmelse. Fritaket i § 6-20 vil ikke ha noen betydning i dette tilfellet (U 2/72 av 2. februar 1972 nr. 3).

Leieslakt  I R 29 av 6. august 1973 har Skattedirektoratet gitt en utførlig redegjørelse for avgiftsforholdene ved leieslakt samt retur og foredling av slakt.

Fellesjordbruk  Tre jordbrukere hadde gått sammen i et andelslag med begrenset ansvar med formål å drive sine eiendommer i fellesskap. I et fellesskap av denne type, med begrenset ansvar, kan andelshaverne ikke utta varer avgiftsfritt til privat bruk etter § 6-20. Det er imidlertid antatt at fellesforetaket avgiftsfritt kan utta egne produkter til naturalavlønning til ansatte etter fast kontrakt (U 5/75 av 1. september 1975 nr. 5). Spørsmålet er også omtalt i Skattedirektoratets brev av 28. august 2000 til et fylkesskattekontor vedrørende uttak av fisk.

Slåttonn o.l.  Levering av gårdsprodukter som godtgjørelse til naboer og andre for hjelp i slåttonn o.l. må etter merverdiavgiftsloven betraktes som vanlig varesalg fra vedkommende gårdsbruk (U 1/76 av 12. juli 1976 nr. 6).

Utleie av fiskerett  Selvstendig virksomhet med utleie av fiskerett kommer ikke inn under § 6-20. Det foreligger derfor ikke rett til avgiftsfrie uttak ved privat utnyttelse av slik fiskerett (U 3/76 av 9. august 1976 nr. 3).

Fôr til travhester  Det var reist spørsmål om avgiftsplikt for uttak av fôr til travhester tilhørende registrert jordbruker, hvor hesten utelukkende ble brukt i hobbytravsport. Det ble lagt til grunn at uttaket skjedde «til bruk privat» og følgelig var unntatt fra avgiftsplikt (U 1/74 av 25. mars 1974 nr. 5).