6-20.3 Uttak av foredlet skogsvirke – allmenninger

Gårdssag  Etter forskriftens § 6-20-2 første ledd bokstav a kan næringsdrivende i jordbruk og skogbruk til privat bruk og til formål innen rammen av disse næringer også avgiftsfritt utta foredlet virke fra egen skog dersom foredlingen er utført på egen gårdssag og gårdssagen brukes 80 % eller mer til foredling for eget forbruk.

Allmenninger  Etter forskriftens § 6-20-2 bokstav b gjelder tilsvarende for uttak av virke foredlet på allmennings sag innen rammen av allmenningsretten. Benyttes allmennings sagen ikke minst 80 % til foredling av virke for de allmenningsberettigedes eget forbruk innenfor rammen av allmenningsretten, skal den avgiftspliktige verdi av virket settes til 50 % av de leverte materialers omsetningsverdi uten fradrag for allmenningsrabatter. Denne prosentsatsen skal brukes for leveranser av skurlast, høvellast og impregnert last. I de tilfeller en allmenning leverer produkter som er mer foredlet, f.eks. takstoler, transportkasser for poteter mv., er hele verdien avgiftspliktig.

Av praktiske grunner er forannevnte også gjort gjeldende for ikke-registreringspliktige allmenningsberettigede (Av 8/81 av 11. februar 1981). Avgiftsforholdene for allmenninger er omtalt nærmere i Av 8/80 av 4. juni 1980 og Av 28/81 av 13. november 1981 nr. 9 (omhandler bl.a. leieimpregnert virke).

Leieskjæring  Etter forskriftens § 6-20-2 annet ledd gjelder et tilsvarende fritak for tømmerverdien ved leieskjæring av skurtømmer. Når det gjelder bakgrunnen for fritaket, vises det til Av 24/82 av 8. november 1982 nr. 7.

KMVA 5071 av 29. november 2003

Spørsmål om anskaffelse av foredlet virke kan anses som avgiftsfritt uttak. Allmenningen var blitt etterberegnet merverdiavgift med renter. Klagen førte ikke frem (dissens 4–1). Drøftelser av om fritaksvilkårene er oppfylt når det etableres nye samarbeidsformer og ordninger mellom allmenninger (jf. også KMVA 5025, KMVA 5070 og KMVA 5072).